Voda sa izvorišta Mareza ispravna

Voda sa izvorišta Mareza je zdravstveno ispravna, odnosno svi
parametri su u okviru vrijednosti koje su utvrđene Pravilnikom o
bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda
za piće.

Prema posljednjim rezultatima analiza, mutnoća iz vode se povukla i
imamo vrijednosti koje su ispod graničnih, tako da je voda sa česme
bezbjedna za piće.