NOVI CJENOVNIK ZA 2023. GODINU

Privredno društvo “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica je dužno da od 01.01.2023. godine primjenjuje novi cjenovnik usluga, izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti koju je propisala Regulatorna agencija za energetiku. Nova cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. 


Fiksni dio cijene, potrošači će plaćati nezavisno od potrošnje, dok će se varijabilnim dijelom cijene obračunati količina utrošene vode, odnosno, količina prikupljene, odvedene i prečišćene otpadne vode. Cijena prečišćavanja otpadnih voda ima samo svoj varijabilni dio i ista je za sve kategorije potrošača.