ISO standardi

ISO standardi i zašto ih D.O.O. Vodovod i kanalizacija uvodi u primjenu

ISO (International Organisation for Standardization) je Međunarodna organizacija za standardizaciju, od čega i potiče naziv za ISO standarde. ISO predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svjetska institucija za razvoj standarda. Dio ključnih ISO standarda razrađenih u okviru ove organizacije, koje je D.O.O. Vodovod i kanalizacija primjenio u svom organizacionom dijelu, sertifikovanog od strane JUQS D.O.O. Beograd su:

 

 • Sistem menadžmenta kvalitetom - ISO 9001

 • Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane – ISO 22000

 • Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija - 27001

 • Proizvodnja i distribucija vode za ljudsku upotrebu – HACCP sistem

 

Generalno poznata stvar je da primjena ISO standarda povećava konkurentnost preduzeća, jer korisnicima šalje poruku da je kvalitet proizvoda i usluga garantovan i da ima sve mehanizme kontrole kvaliteta i postupke za zaštitu korisnika. Na nivou države, primjena ISO standarda u preduzećima i institucijama stvara naučno-tehnološke osnove za obezbjeđenje lanca kvaliteta u mreži ponude proizvoda  i usluga u sferi pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog domena. 

 

JUQS registar sertifikovanih organizacija: http://yuqs.org/index.php/registar/

 

 

ISO 9001

 

ISO 9001 (quality management system/sistem menadžmenta kvalitetom) je jedan od najrasprostranjenijih međunarodnih standarda. Sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Ovaj standard je primjenljiv na sve organizacije, bez obzira na djelatnost i veličinu. Zasnovan je na procesnom pristupu.

Prednosti primjene i sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom su:

 

 • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,

 • povećanje zadovoljstva korisnika,

 • sticanje i učvršćivanje poslovnog povjerenja kod korisnika,

 • kontinualno poboljšanje performansi,

 • bolje razumijevanje procesa u organizaciji,

 • jasno definisanje odgovornosti i ovlašćenja

 • poboljšavanje interne i eksterne komunikacije u organizaciji

 • poboljšavanje finansijskih uspjeha organizacije…

 

ISO 22000

 

ISO 22000 (food safety management system/sistem upravljanja bezbijednošću hrane) je međunarodni standard za sisteme menadžmenta zdravstvene bezbjednosti hrane. On definiše set opštih zahtjeva za zdravstvenu bezbjednost hrane. Zahtijevi ISO 22000 se mogu primjeniti na sve vrste organizacija u okviru lanca vode i hrane, koji obuhvata proizvođače vode i hrane, primarne proizvođače, prerađivače hrane, transport i skladištenje, maloprodajne podugovarače i prodajna mjesta za hranu, zajedno sa međusobno povezanim organizacijama kao što su proizvođači opreme, materijala za pakovanje, sredstava za čišćenje, aditiva i sastojaka hrane. Osnova ovog standarda su principi HACCP sistema.

 

 Prednosti primjene i sertifikacije sistema menadžmenta bezbjednošću hrane su:

 

 • povećanje zaštite i povjerenja potrošača

 • obezbjeđuje kompaniji kompetencije priznate širom sveta

 • omogućava inkorporaciju zakonskih i regulatornih zahtjeva koji se odnose na zdravstvenu bezbjednost vode i hrane

 • zaposleni postaju svesniji pitanja vezanih za higijenu i zdravstvenu bezbjednost vode i hrane

 • optimizuju se resursi organizacije interno i u okviru lanca prehrambene industrije

 

ISO 27001

 

ISO/IEC 27001 (Information security management system/sistem menadžmenta bezbjednošću informacija) je standard koji se se zasniva na principima koji definišu bezbjednost, povjerljivost, integritet i dostupnost informacija. On definiše zahtjeve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i stalno unaprijeđivanje informacionog sistema menadžmenta bezbjednosti u kontekstu organizacije. To uključuje zahtjeve za procjenu i tretman informacionih bezbjednosnih rizika. Sistem menadžmenta bezbjednosti informacija ISO 27001 je primjenljiv na bankarske, finansijske institucije, IT sektore, ekonomske sektore, sve javne ili privatne organizacije.

 

 Prednosti primjene i sertifikacije sistema menadžmenta bezbjednosti informacija su:

 

 • zaštita informacija od neovlašćenog pristupa

 • zaštita podataka od gubitka

 • zaštita od “curenja” informacija

 • veće povjerenje klijenata, zaposlenih, saradnika, institucija i svih zainteresovanih strana

 • osigurava kontinuitet poslovanja i pružanje usluga, za slučaj nepredviđenog događaja

 • povećanje produktivnosti smanjenjem operativnih rizika i bolja dostupnost u vođenju informacionih Sistema

 

 

HACCP

 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point/ Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke) predstavlja sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Olakšava identifikaciju i procjenu svih mogućih opasnosti, svakog fizičkog, hemijskog ili biološkog rizika, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda uključujući sve međuprocese. HACCP sistem sastoji se od dvije osnovne komponente: HA i CCP. HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje. CCP (kritične kontrolne tačke) predstavlja postupke u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili se njegov uticaj svesti na prihvatljiv nivo. HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbjednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje.

 

Prednosti primjene i sertifikacije HACCP sistema su:

 

 • podiže nivo zdravstvene bezbjednosti hrane ili proizvoda

 • sticanje povjerenja kupaca

 • eliminišu se rizici kontaminacije

 • osigurava se racionalno korišćenje sirovina

 • podiže nivo svijesti zaposlenih o tome šta, kako, kada i zašto treba da se uradi u cilju prevencije kontaminacije hrane ili proizvoda

 • omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda

 • omogućuje ispunjenje zahtjeva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor